ODAMIZ 48. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU YAYIMLANDI

MMO 16 Mart 2022, Çarşamba

Odamız 48. Dönem Çalışma Raporu (2020-2022) yayımlandı. 

SUNUŞ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 48. Çalışma Dönemini geride bırakıyor. Örgütümüz 48. Genel Kurul’da önüne koyduğu ve dönem içerisinde ülkede yaşanan değişimler ve meslek alanlarımızdaki gelişmelerle güncellediği Çalışma Programını kararlı bir şekilde hayata geçirmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde özerk ve demokratik bir meslek kuruluşudur. Odamız kuruluşundan bugünlere büyük bir gelişme göstermiştir. Bugün Odamız, 18 Şube, 56 İl, 41 İlçe Temsilciliği, 10 Mesleki Denetim Bürosu, Akredite Muayene Kuruluşu, Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu, Akredite Deney Laboratuvarı, Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı, Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi, Eğitim Merkezi ve 4 Uygulamalı Eğitim Merkezinde somutlanan yaygın bir örgütlülüğe sahiptir. 1954’te 902 olan üye sayısı Şubat 2022’de 122.314’e ulaşmıştır.

48. Dönemin başladığı 24 Ağustos 2020’den bugüne MMO olarak;

Üyelerimizin sorunlarının ülke sorunlarından ayrılamayacağı gerçeğinden hareketle tüm çalışmalarımızda kamu/toplum yararını meslek ve meslektaş çıkarlarıyla birlikte düşündük.

Meslek alanlarımıza yönelik konularda oluşturulan özgür platformlarda ilgili tarafları bir araya getiren, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin aktarıldığı, sorunların tespit edilerek çözüm yollarının önerildiği ulusal ölçekli 2 kongre, 1 kurultay, 1 sempozyum gerçekleştirdik. Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen bazı etkinlikler ise Düzenleme, Yürütme, Bilim Kurullarının süren hazırlıklarıyla ve belirlenen yeni tarihlerinde yapılacak.

Bilimsel gerçeklikler ışığında mühendislik uygulamalarının önemini ortaya koyan dergi ve kitaplar; toplumu bilinçlendirmeye yönelik rapor, açıklama, bülten ve broşürler yayımlamayı sürdürdük.

Piyasaya açılan mühendislik uygulama alanları ve yok edilen kamusal denetim mekanizmalarının yeniden tesisi için mücadele ettik.  Mühendisliğe ve toplum güvenliğine aykırı düzenlemelerin negatif etkilerine karşı çıktık. Odamızın yürüttüğü teknik hizmetleri geliştirdik, üyelerimize yeni iş olanakları yaratmak ve uzmanlıklarını geliştirme amacıyla eğitimlerimizi konu ve sayı itibarıyla artırdık.

Sosyal devlet ilkesine aykırı olan kamusal hizmetlerin serbestleştirme ve özelleştirilmesine karşı mücadelemizi sürdürdük. Ülke ve halk yararına kamulaştırmaların gerekliliğini ve kamucu ekonomik sosyal politikaları savunduk.

Covid-19 Pandemisine karşı uzmanlık alanlarımızdan hareketle alınması gereken teknik önlemleri, ilgili meslek kuruluşları ve hekim dostlarımızla birlikte belirleyerek kamuoyuna sunduk.

İktidarın kamusal ve mesleki denetimi gerileten düzenlemelerinden savaş ve katliamlara, iş cinayetlerinden çalışma alanlarımızın daraltılmasına, sanayisizleşmeden enerji, rant/yağma ekonomisine, hayat pahalılığından işsizlik ve yoksullaşmaya kadar çeşitli konularda basın açıklamaları yaptık, alanlara çıkarak tepki gösterdik; TMMOB çatısı altında tüm demokratik eylemliliklerde halkımızın haklı tepkilerinin yanında yer aldık.

48. Dönem Çalışma Raporu’nda üye durumu, Oda yapısı, toplantılar, komisyon çalışmaları, kongre-kurultay-sempozyum etkinlikleri, eğitim, belgelendirme ve SMM hizmetleri, mesleki denetim, teknik hizmetler ve akreditasyon çalışmaları, yayın, basın, hukuk ve bilgi işlem birimi çalışmaları, öğrenci üye çalışmaları, kurum/kuruluşlarla ilişkiler, TMMOB çalışmaları ve demokrasi mücadelesinde Odamız,Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu çalışmaları konularına yer verilmiştir.

Önceki çalışma dönemlerinden beri  ülkemizin demokratikleşmesi, bilim, teknoloji, sanayi, kalkınma, istihdam ve refah politikalarının oluşturulması, mühendislik disiplinlerinin korunması ve geliştirilmesi, üyelerimiz ve kamuoyu duyarlılığının geliştirilmesi,  “birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme” anlayışı ve ortak özlemimiz olan “çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir Türkiye” için daha güçlü, daha etkin bir “Makina Mühendisleri Odası” amacını, iktidarın daimi bir girişimi olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve TMMOB Yasası değişikliğinin gündemde olacağı 49. Çalışma Döneminde de sürdüreceğiz.

Demokrasi geleneğimizle ve çalışma anlayışımızla, örgütlülüğümüzün, kurumsallığın ve teknik altyapının geliştirilmesinde, “Çalışma İlkelerimiz” ve 49. Dönem Oda Yönetim Kurulu’nun Şubelerimiz ve Oda Danışma Kurulu ile birlikte oluşturacağı Çalışma Programımız yol göstericimiz olacaktır. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Oda çalışmalarımız halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve antiemperyalist anlayışla yürütülecektir. Gün, demokratik mevzileri, özerk demokratik yapımızı korumak için birliğimizi geliştirme günüdür. Delegelerimizi Genel Kurulda söz üstüne söz katmaya, Oda birliği ve örgütlülüğünü koruma ve geliştirmeye çağırıyoruz.

Emeğimiz üzerindeki sermaye sömürüsü son buluncaya, halkımıza bilim ve teknikle işlenen sağlıklı, kaliteli, güvenli yaşam koşulları sağlanıncaya, ülkemizde dinci gericiliğin, ırkçılığın, milliyetçiliğin, çağdışı dogmaların değil bilim ve aydınlanmanın, laikliğin, demokrasinin, barışın, eşitliğin, adaletin sesi yükselip hakim hale gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Otoriter rejime karşı demokrasinin, kamu yararının tasfiyesine karşı kamu ve toplum yararı temelindeki kamuculuğun, kamusal üretim, hizmet ve denetimin, laikliğin tasfiyesi ve mühendisliğin değersizleştirilmesine karşı bilimin ve tekniğin egemen kılınması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.

48. Çalışma Döneminde hep yanımızda olan, TMMOB kurullarında yer alan Oda temsilcilerimize, Oda Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize, İl-İlçe Temsilciliklerimize, Oda ve Şube komisyonları ile çalışma gruplarına, etkinliklerimiz ve eğitimlerimizde görev alarak katkı sağlayan üyelerimize, Oda örgütlülüğünde yer alan öğrenci üyelerimize ve bu raporda yer alan bütün çalışmaları hayata geçirmek için özveriyle çalışan teknik görevliler ve bütün Oda çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

48. Dönem Yönetim Kurulu