TMMOB AFET SEMPOZYUMU PROGRAMI YAYIMLANDI

MMO 1 Nisan 2022, Cuma

TMMOB tarafından 20-22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "TMMOB Afet Sempozyumu" programı 31 Mart 2022 tarihinde yayımlandı.

TMMOB Afet Sempozyumu 20-21-22 Nisan 2022 tarihlerindeMakina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (Selanik Cad. No:76, Çankaya/Ankara) hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Sempozyumda "A Salonu" yüzyüze ve çevrimiçi katılım ile sürdürülürken, "B Salonu" oturumları bütünüyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Afet Sempozyumu'nda A Salonu'nu çevrimiçi izlemek için TMMOB YouTube Kanalını, B Salonunu izlemek için ise kayıt yaptıran katılımcılara gönderilecek webinar bağlantısını kullanabilirsiniz.

Sempozyum, program ve katılım hakkında detaylı bilgi almak için TMMOB Afet Sempozyumu Web Sayfası'nı ziyaret edebilirsiniz.

Sempozyuma kayıt yaptırmak için tıklayınız

 

TMMOB AFET SEMPOZYUMU PROGRAMI

A SALONU
1. GÜN
08.30-09.30
Kayıt
09.30-10.00Açılış Konuşması-Emin KORAMAZ – TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
10.00-10.30TMMOB Çerçeve Sunumu
10.30-10.45Ara
10.45-12.30Panel-1: Afet Yönetim Süreçlerinde Belediyelerin Rolü ve Önemi 
12.30-13.20Yemek Arası
13.20-15.00A-1. Oturum: Afet Yönetimi
 Oturum Başkanı: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
 Çağrılı Konuşmacı:
  Karar Alma Mekanizmaların Afet Yönetimi Kapsamında İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi
  Üniversitelerdeki Acil Durum Ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programlarının İyi Bir Uygulama Örneği Üzerinden İncelenmesi
 Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama
  İklim Değişikliği Etkisi Altında Afet Riski: Bütünleşik Afet Yönetimi
 Yerel Yönetim(İlçe)’lere Yönelik Afet ve Acil Durum Yönetişim Model Önerisi
15.00-15.15Ara
15.15-17.00A-2. Oturum: Afet Yönetimi
 Oturum Başkanı: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı
 Çağrılı Konuşmacı:
 Deprem Kayıplarının Azaltılmasına Yönelik Yapısal Müdahalelerin Fayda-Maliyet Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ön Çalışma
 2020 Ege Denizi Samos Adası Depremi Sonrası İzmir Körfezi Ve Bornova-Bayraklı Baseninde Gözlenen Sismik Saha Etkileri
 Bütünleşik Afet Yönetim Planlarına Yönelik  Afet Tatbikatları, Senaryo Yazılımı ve Tatbikatların Değerlendirilmesinin Önemi
 Afet Ve Risk Yönetiminde Mahalle Afet Yönetim Sisteminin Oluşturulmasının Önemi
 Kıyı Kentlerinin Afetlere Karşı Dirençliliği
 Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Ve Yeni Yaşam- Van Örneği
 
2. GÜN
09.00-10.30A-3. Oturum: Afet ve Acil Durum Hazırlığı
 Oturum Başkanı: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı
 Marmara Depreminden Bu Yana Depreme Karşı Önlemler: Öngörüler, Yapılanlar, Yapılmayanlar
 Doğal Afetlerde Gıda-Su Güvenliği
 Ülkemizde Enerji Ve Sanayi Tesisleri Doğal Afetlere Karşı Ne Kadar Hazırlıklı
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin Afet Ve Acil Durum Planlama Çalışmaları
 Karadeniz Bölgesi’nde Yaşanan Sel Felaketlerinde Mekansal Planların Göz Ardı Edilen Sorumluluğuna Kentsel Ekoloji
 Afetlerde İnsan Hareketliliği Ve Erişilebilirlik Üzerinden Toplanma Alanlarının Yeterliliğinin Sorgulanması: Antalya, Kaş İlçesi
10.30-10.45Ara
10.45-12.30Panel-2: Afetlere Karşı Yerleşim ve Yapı Güvenliği 
12.30-13.20Yemek Arası
13.20-15.15A-4.Oturum: Planlama, Uygulama ve Denetim 
 Oturum Başkanı:TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı
 Çağrılı Konuşmacı: 
 Doğal Tehlike Zararlarının Azaltılmasında Yapay Zeka Uygulamaları
 Web Tabanlı Mobil Afet Sonrası Kayıt Bilgi Sistemi’nin (Afkabis) Geliştirilmesi
 Afeti Bir “Fırsata” Çevirmeye Çalışan Kent!  Deprem Sonrası İzmir
 Doğal Afetlere Karşı Kırsal Yerleşmelerin Dayanıklılığı: Düzce, Elazığ Ve Van İlleri Örneği
 Yapılaşmada Yanlış Yer Seçiminin Afet Oluşumuna Katkısı
 İklim Krizinde Akdeniz Havzası Su Kaynakları-Planlama, Uygulama ve Yönetim
15.15-15.30 Ara
15.30-17.00Panel-3: İklim Değişikliği ve Afetler
 
3. GÜN
09.00-11.00A-5. Oturum: Eğitim, Mevzuat ve Hukuksal Boyut
 Oturum Başkanı: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
 Çağrılı Konuşmacı: 
 İnşaat Mühendisleri Odası Bünyesinde Kurulan Afet Hazırlık Ve  Müdahale Kurulu’nun Amaçları Ve Çalışmaları
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin Gerçekleştirdiği Deprem Tatbikatlarından Edinilen Deneyimler
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin Gerçekleştirdiği Afet  Bilinci Eğitimlerine Kısa Bir Bakış
 Kadınların Afet Yönetimine Katılımında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Eğitimi
 Üniversitelerin Afet Zararlarının Azaltılması Çabalarına İyi Bir Örnek: Kocaeli Üniversitesi
 Sanayi Tesislerinde Afet Acil Durum Eylem Planlarının Oluşturulması, Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi Ve Acil Durum Tatbikatı
11.00-11.15Ara
11.15-13.00Panel-4: Afet Zararlarının Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarına Yüklediği Sorumluluklar ve Hukuki Boyut
13.00-13.50Yemek Arası
13.50-15.00Panel-5: Yerel Çalıştaylar: Çalıştay Raporlarının Sunumu/Tartışma ve Değerlendirmeler
15.00-15.15Ara
15.15-17.00Panel-6:  Afetlerin Sosyal, Ekonomik ve Ekolojik Boyutları
17.00-17.30Sempozyum Sonuç Bildirgesi ve Kapanış
 
B SALONU
1. GÜN
09.00-10.30BOŞ OTURUM (A Salonu Açılış)
10.30-10.45Ara
10.45-12.30BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)
12.30-13.20Yemek Arası
13.20-15.00B-1. Oturum: Depremler ve Tsunamiler 
 Oturum Başkanı: TMMOB Mimarlar Odası Başkanı
 Çağrılı Konuşmacı: 
 İstanbul İli Tsunami Eylem Planı’nın Uygulanması
 Van Deprem Fayı, Sisam Deprem Fayı – Jeolojik Konumları – Sismik Refleksiyon Profili Örnekleri
 Bitlis Bindirme Kuşağında Oluşan Tarihi Depremlerin Arkeolojik Bulgulara Yansıması: Yukarı Dicle Havzası Örneği
 Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Depremden Sonra Yeniden Ayağa Kaldırılması
15.00-15.15Ara
15.15-17.00B-2. Oturum:  Heyelanlar
 Oturum Başkanı: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı
 Heyelan Olayının Çoklu Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi Ve İzlenmesi
 Yağış Miktarının Doygun Olmayan Zeminlerde Şev Stabilitesine Etkisi
 Kaya Düşmesi Afetlerinin Değerlendirilmesinde Güncel Yöntemler: Mazı (Ürgüp) Örneği
 Hopa Nehri Havzası (Doğu Karadeniz Bölgesi) Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi
 Fiber Optik Tabanlı Heyelan İzleme Ve Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi Ve Uygulanması
 Germencik-İncirliova (Aydın) Bölgesinin Heyelan Duyarlılık Değerlendirilmesi
 Artvin İli Orta Hopa Mahallesi Heyelanının Oluşum Nedenlerinin İncelenmesi
  
2. GÜN
09.00-10.30B-3. Oturum: İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
 Oturum Başkanı: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı
 İklim Krizinin Etkileri Temelinde Türkiye’nin Enerji Politikalarını Yeniden Düşünmek
 İklim Değişikliği, Gıda-Su Güvencesi ve Sürdürülebilirlik
 Asya’nın Küçük Ülkelerinin İklim Krizi İle Büyük Mücadelesi
 İklim Değişikliği Baskıları Ve Afetler Karşısında Türkiye’de Ulaşım
 İklime Dirençli Kıyı Kentleri: Mevcut Durum Analizleri Kapsamında Adaptasyon Önerilerinin İrdelenmesi
 Afet Kültürü Oluşturma: Gayrimenkul Sektöründe İklim Değişimi Farkındalık Düzeyi Belirleme Üzerine Bir Araştırma
10.30-10.45Ara
10.45-12.30BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)
12.30-13.20Yemek Arası
13.20-15.15B-4. Oturum: Atmosfer ve İklim Kaynaklı Afetler (Sel, Çığ, Don, Dolu, Hortum, Yıldırım ve Fırtınalar)
 Oturum Başkanı: TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı
 Çağrılı Konuşmacı:
 Türkiye’nin Çığ Afeti Açısından 2021 Yılı Görünümü
 Karayolu Üzerindeki Çığ Tehlikesinin Değerlendirilmesi: Van -Bahçesaray Örneği (2020)
 Edirne 2018 Yılı Sel Baskını Ve Sonuçları
 Akçakoca (Düzce) ve Yakın Çevresinde Yaşanan Sel Afetinin Jeolojik İncelemesi
 Orman Yangın Şiddeti Haritalarının Üretilmesi Ve Eğimlere Göre Analizi: Bodrum Orman Yangını Örneği
15.15-15.30Ara
15.30-17.00BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)
  
3. GÜN
09.00-11.00B-5. Oturum: Kuraklık, Çölleşme, Kum ve Toz Fırtınaları
 Oturum Başkanı: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
 Çağrılı Konuşmacı: 
 Afet Zararı Azaltmada Kuraklık Risk Analizlerinin Önemi
 Yukarı Dicle Nehir Havzası İçin Kuraklık Analizi
 Türkiye Atmosferindeki Aerosollerin 2003-2020 Dönemi Alansal ve Zamansal Değişimlerinin İncelenmesi
 2 Eylül 2020 tarihinde Ankara Polatlı’da yaşanan Toz Fırtınasının Sinoptik Analizi
 Kızören(Karatay- Konya) Çevresindeki Obrukların Jeolojik ve Morfolojik Özellikleri
11.00-11.15Ara
11.15-13.00B-6. Oturum: Diğer Afetler (KBRN, Göktaşı, Güneş veya Kozmik Rad. vb.)
 Oturum Başkanı: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı
 Yerleşime Uygun Alanların Belirlenmesinde Doğal  Radyoaktivitenin Önemi
 Enkaz Yönetimi ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme
 Olası Yıkıcı Bir İstanbul Depreminde Oluşabilecek Enkaza Dair Yönetim Planı
 Afet Riski Altındaki Alanlarda Bina Yıkımları Neticesinde Ortaya Çıkan Asbest Maruziyeti
 Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Silahlar Mevzuatı ve Kimyasal Savaş Ajanlarında Farkındalık Arttırıcı Tedbirler
 Jeolojik Riskler Ve Halk Sağlığı; Afet Risk Azaltma Planlarında Tıbbi Jeolojik Verilerin Önemi
13.00-13.50Yemek Arası
13.50-15.00BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)
15.00-15.15Ara
15.15-17.00BOŞ OTURUM (A Salonu Panel)
17.00-17.30Sempozyum Sonuç Bildirgesi ve Kapanış