KENTİN SAKİNİ DEĞİL SAHİBİYİZ!

MMO 7 Kasım 2022, Pazartesi

Kentin Sakini Değil Sahibiyiz!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, 09 Kasım 2022 günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) de gerçekleştirilecek olan “Bursa Çevre Düzeni Planı Tematik Değerlendirme Çalıştayı”na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Taşkınsel tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere; 2040 yılı Çevre Düzen Planı Çalışmaları Bursa Büyük Şehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafında sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, 09 Kasım 2022 günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) de gerçekleştirilecek olan “Bursa Çevre Düzeni Planı Tematik Değerlendirme Çalıştayı” 03 Kasım 2022 Bursa Büyük Şehir Belediyesi’nce belirlenmiş olan paydaşlara günü kendilerince belirlenmiş katılımcılar duyurmuştur.

Üzülerek görmekteyiz ki; bilinmeyen kişilerce, anılan yazı ile duyurusu ilk kez taraf Kurum/Kuruluşlara yapılmış olan; “https://meps.bursa.bel.tr/” adresinde yeralan 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri’nde

SE.8 - Katılımcı ve Demokratik Yönetişim

72. Bu planı esas alarak yapılması zaruri olan alt ölçek plan çalışmalarında kullanım kararları belirlenirken sanayi, hizmet, tarım, turizm, kıyı, sosyal altyapı, ulaşım, lojistik vb. sektörel araştırmalar ile kentleşmeyi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek yaşam kalitesi, kentsel dayanıklılık, akıllı şehir uygulamaları, ekolojik hassasiyetler, küresel iklim değişikliği ve diğer çevresel sorunlar gibi bilimsel araştırmalar, ilgili kurumların/kuruluşların işbirliği ile yapılacaktır.

73. 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planını etkileyecek planlama, uygulama ve denetim süreçlerinde işbirliği ve katılımcılığın kurgulanması ve uygulanması sağlanacaktır.” denilerek katılımcılık ve şeffaflık konusunda edilen süslü laflar bir kenarı bırakılmış, Planının taslak plan haline gelene kadarki sürecinde olduğu gibi, kapalı kapılar ardında bir kısım Kurum/Kuruluşlar “İLGİLİ” olarak tanımlanmıştır.

Sormak isteriz; “İLGİLİ” bir Kurum olarak TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olmadan “Üreten” ve “Ulaşan” BURSA çalıştaylarında neler konuşulup karara bağlanacaktır? Yoksa bu çalıştayda daha önce yapılan toplantı ve çalıştaylar gibi bir “göz boyama” mıdır? Veya Şubemizce daha önceki toplantılarda da ifade edilen Ulaşım, Sanayi Bölgeleri ve Sanayileşme konusunda görüşleri birilerini mi rahatsız etmiştir?

Şubemiz, Üst Birliğimiz TMMOB çatısı altında; “Kentin Sakini Değil Sahibi” olduğumuz ilkesi ile 5 kez Bursa Kentine Çözümler Başlığı ile Sempozyumlar düzenlemiş; kent sorunlarına ilişkin olarak yerel yönetimler, kamu kaynaklarının dağılımı, afetler, çevre, altyapı, doğalgaz, ulaşım, konut, turizm, kentsel koruma, kentsel dönüşüm temalarında sorun tespitlerini ve çözüm önerilerini bugüne kadar birçok kez kamuoyuna sunmuştur ve sunmaya devam edecektir.

Yapılan bu maddi hatanın altında yatan her ne olursa olsun; Şubemizin, Kentimize her platformda sahip çıkmaya devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet İhsan TAŞKINSEL